Sujet de Malagasy – Série C-D – 2017

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE                         
SECRETARIAT GENERAL                         
DIRECTION GENERALE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DIRECTION DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR                         
Service d’Appui au Baccalauréat  
BACCALAUREAT DE L’ENSEIGNEMENT GENERAL        

SESSION 2017
C-DSérie  
Code matière
: C-D  
: 005
Épreuve de :
Durée :
Coefficient C-D :
Malagasy
03 heures 30 minutes
3
NB: Tsy maintsy atao ny laza adina I.
Isafidianana ny laza adina II.

LAZA ADINA I : Tsy maintsy atao (isa 6)

Fanontaniana
1) – Vanim-potoana inona eo amin’ny tantaran’ny literatiora Malagasy ity daty ity: 1930-1945 ?
Manomeza tara-kevitra roa (2) novoizin’ny mpanoratra tamin’io vanim-potoana io ?
2) – Avy aiza avy no ipoiran’ny tendry araka ny fiheveran’ny Malagasy? (valiny telo)

LAZA ADINA II: Isafidianana ny A sy B. (isa 14)

A – FAMAKAFAN-KEVITRA :
Hoy i E.D.A: “Ny mahasarotra ny fampijoroana ny rariny eto ambonin’ny tany dia noho ny tsy fetezan’ny antokon’olona sasany hipetraka amin’ny toeran’ny hafa.”
Fakafakao

B-FANADIHADIANA LAHATSORATRA
NY TSINY
Heverin’ny Malagasy fa ny ankamaroan’ny aretina sy ny fahoriana ary ny loza sy ny fahavoazana rehetra izay midona, dia vokatry ny tsiny. Ary ny atao hoe “tsiny” dia vokatry ny fahadisoana noho ny fanaovana zavatra tsy tokony hatao, na amin’Andriamanitra na amin’ny razana, na amin’ny olombelona toy ny ray aman-dreny, havana, mpiray monina, mpitondra, ets.
Heverin’ny Malagasy ho manan-kery sy mandaitra mihitsy ny tsiny fa “ny mosavy dombo, hono, tsy mahaleo ny tsiny maranitra” ary tena fandrava mihitsy. Ka rehefa voan’ny tsiny, an-koditra tsy afaka alàna, fa na ho afaka aza lahoina. Noho izany, dia isan’ny zavatra lehibe izay mana-kery tamin’ny ataon’ny Malagasy sy ny fitondran-tenany ny fahatahorany ny tsiny, ary izany no isan’ny fototry ny lalàna Moraly lehibe indrindra narahiny sy nataony fitsipika, ka amin’izay rehetra nataony dia ny fitandremana mba tsy hanan-tsiny no foto-javatra nokendreny.

Maurice RASAMUEL. in Kabary am-panambadiana sy amin’ny fanasana, tak 56
Hadihadio