Sujet de philosophie – Série A – 2017

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR               BACCALAUREAT DE L’ENSEIGNEMENT GENERAL

     ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

                     SECRETARIAT GENERAL

DIRECTION GENERALE DE L’ENSEIGNEMENT                                                           SESSION 2017

                                 SUPERIEUR

DIRECTION DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

                           PUBLIC et PRIVE

                 Service d’Appui au Baccalauréat

Série              : A                                                      Epreuve de :             PHILOSOPHIE                                                                                  Durée         :              4 heures Code matière :     008                                               Coefficient :             4  

NB : Le candidat doit traiter UN sujet sur les TROIS proposés

        Laza adina IRAY amin’ireo TELO no tsy maintsy ataon’ny mpiadina

SUJET I

                “L’extension abusive du pouvoir a toujours provoqué des crises politiques”

Qu’en pensez-vous ?

LAZA ADINA I

                ‘Hatramin’izay, ny fanamparam-pahefana diso tafahoatra loatra no mahatonga ny kirizy pôlitika »

Ahoana ny hevitrao?

SUJET II

                La réflexion philosophique doit-elle toujours rester sur l’étude de l’homme?

LAZA ADINA II

                Ny jeritamberina filôzôfika ve tsy maintsy mijanona eo amin’ny fandinihana ny olombelona ?

SUJET III

                Faites l’analyse ordonnée du texte en vue de dégager son intérêt philosophique

                « Actuellement, les succès de la science sont incontournables. Beaucoup de maladies dangeureuses sont éradiquées grâce à la découverte des remèdes scientifiques très efficaces, l’éloignement qui sépare l’homme est dépassé en présence des multiples moyens de communication (………..). Malgré ces avantages, on ne peut pas nier les faillibilités de la science avec ses impacts : c’est pourquoi beaucoup de gens sont inquiets face à l’exaltation aveugle adressée à la science.

                                                                                                              In, Evaluation à la science et sa pratique

LAZA ADINA III

                Fakafakao amin’ny fomba mirindra ny lahatsoratra ary asongadino ny lanjany ara-pilôzôfika

                « Mibaribary tsy takona afenina ankehitriny ny fahombiazana entin’ny siansa. Ny aretina mandripaka ain’olona maro dia fongotra noho ny tsy fisian’ny fanafody mahomby sy haingam-piasa, foana ihany koa ny elanelan-tany eo amin’ny olona noho ny firoboroboan’ny fitaovan-tserasera maro (………..). Saingy na eo aza ireny rehetra ireny dia  hita taratra mandrakariva ny tsy fahalavorarian’ny siansa sy ny vokatra aterany ka mahatonga ny ankamaroan’ny olona ho velom-panahiana amin’ny fanindrahindrana diso tafahoatra atao aminy.”

                                                                                                              In, Evaluation à la science et sa pratique